parsan1

ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

 

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ และอาจารย์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เนื่องในโอกาสได้รับมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ณ  โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย  อาคาร C ชั้น 10       

Subcategories

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์