สโมสรดุษฏีบัณฑิตฯ

สโมสรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC Honorary Doctorate Club


        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาต่างๆแด่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆที่ได้ประกอบคุณงามความดีต่อสังคมและประเทศชาติจนเป็น ที่ประจักษ์ สมควรประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏแก่สาธารณชน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างอันดีงาม โดยได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ครั้งแรกใน สาขาเศรษฐศาสตร์ให้ แก่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในปี พ.ศ. 2527 นับถึงปัจจุบันมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 41 ท่าน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงได้จัดตั้งสโมสรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Honorary Doctorate Club) ขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเหล่านี้ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่มหาวิทยาลัย สืบไป 

โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ได้มีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
2.เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ได้เป็นต้นแบบของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
3.เพื่อให้เป็นแหล่งภูมิปัญญาของดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในการร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
4.เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
You are here: Home สโมสรดุษฏีบัณฑิตฯ สโมสรดุษฏีบัณฑิตฯ