Articles

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

   Mr-Apisak-Tantivorawong

 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2564

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

Name-Surname Mr. Apisak Tantivorawong

 

ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา และการอบรมหลักสูตรพิเศษ(เริ่มต้นจากปีล่าสุด)

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Master of Business Administration (M.B.A.) (Industrial Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษาUniversity of Tennessee, U.S.A.

 

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. 16)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 18/2002

สถาบันที่สำเร็จการศึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ หลักสูตร TEPCOT รุ่น 1

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข้อมูลการทำงาน

ตำแหน่งงานปัจจุบันกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร

ชื่อหน่วยงานบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบันประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                                                   

ชื่อหน่วยงานบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงานบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 

เกียรติประวัติ/ผลงานที่สำคัญในปัจจุบัน

8 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

25 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ที่สำคัญในอดีต (เริ่มต้นจากปีล่าสุด ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ. 2558-2562ผลงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปี พ.ศ. 2557-2558 ผลงาน รองประธาน คณะกรรมการการลงทุน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ปี พ.ศ. 2543-2544ผลงาน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2533-2537ผลงาน ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อโครงการ 1 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

ผลงาน มีประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเงินของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก หรือ Thailands Eastern Economic Corridor(EEC) รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีอัจฉริยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลงาน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกรรมการผู้จัดการธนาคารพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการปฏิรูปการเกษตรชั้นนำของประเทศไทย

ผลงาน เป็นผู้บุกเบิกการสร้างระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ระดับประเทศที่มีมาตรฐาน และมีระบบและความปลอดภัยในด้านไซเบอร์ เช่น ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) รวมถึงนำระบบ FinTech หรือ Financial Technology มาใช้อย่างแพร่หลาย และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. พ.ศ. 2563 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

2. พ.ศ.2560 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

3. พ.ศ.2551 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

 

 

You are here: Home