Articles

นายชนินทธ์ โทณวณิก

   

Chanin

 

นายชนินทธ์ โทณวณิก

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

  

ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่อ-นามสกุล นายชนินทธ์ โทณวณิก

 

Name-Surname Mr. Chanin Donavanik

 

 

 

ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา และการอบรมหลักสูตรพิเศษ

 

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Master of Business Administration

 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษาBoston University , USA.

 

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2006

 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Director Accreditation Program(DAP) รุ่น 10/2004

 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์

 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย


ข้อมูลการทำงาน

 

ตำแหน่งงานปัจจุบันประธานคณะกรรมการบริหาร

 

ชื่อหน่วยงานบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 

 

เกียรติประวัติ/ผลงานที่สำคัญในปัจจุบัน

 

คุณชนินทธ์ โทณวณิก ผู้สืบทอดเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุยผู้เป็นมารดาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล หนึ่งในเครือโรงแรมชั้นนำของเอเชีย ได้นำแรงบันดาลใจจากปณิธานอันแน่วแน่ของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย กว่า 65 ปี และความเป็นผู้นำในธุรกิจการโรงแรมมาบริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ‘ดุสิตธานี’ โรงแรมห้าดาวระดับตำนานของเมืองไทย ให้ก้าวขึ้นสู่แบรนด์ระดับชั้นนำของไทย ที่ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปสู่หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางรวมทั้งโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาที่สำคัญในหลายแห่งในประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา คุณชนินทธ์ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยติดต่อกันถึง 4 สมัย รวมทั้งตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรม และภัตตาคารภูมิภาคอาเซียน (AHRA)

 

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ที่สำคัญในอดีต (เริ่มต้นจากปีล่าสุด ย้อนหลัง 5 ปี)

 

2559 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

 

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการกำากับดุูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

2563 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย

 

2563 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

 

2563 – ปัจจุบัน  หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเทียวและ MICE (D3) ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

 

2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดุุสิต ฟู๊ดส์ จำกัด

 

2560 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จำกัด

 

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดุสิต คัลเลอร์ส จำกัด

 

2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำกัด

 

2558 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ Dusit Hospitality Education Philippines Inc.

 

2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด

 

2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited

 

2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

 

2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จำกัด

 

2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ Dusit USA Management Inc.

 

2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ DMS Property Investment Private Limited

 

2553 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด

 

2553 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด

 

2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

 

2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จำกัด

 

2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ Dusit Overseas Company Limited

 

2543 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เทวารัณย์ สปา จำกัด

 

2538 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc.

 

2533 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดุุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

 

2532 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด

 

2531 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ธนจิรัง จำกัด


เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

1. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )

 

2. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ( บ.ช. )

 

 รางวัลเกียรติยศอื่น ๆ

 

1. รางวัล APacCHRIE Lifetime Achievement เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้นำที่สร้างผลงานที่โดดเด่นในการช่วยวางรากฐานและพัฒนาด้านการศึกษาของอุตสาหกรรมการบริการให้เติบโตต่อเนื่อง โดยนายชนินทธ์ได้รับรางวัลนี้ เนื่องจากผลงานและความตั้งใจด้านการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพอุตสาหกรรมการบริการผ่านการจัดตั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ, ร่วมมือกับเลอ คอร์ดอง เบลอ สถาบันสอนศิลปะการทำอาหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดสถาบันสอนศิลปะการทำอาหาร เลอ คอร์ดอง เบลอ ดุสิต และล่าสุดก่อตั้งโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนแห่งแรกของประเทศไทย (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals)

              

You are here: Home