Articles

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

    Mr.Isara

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
Honorary Doctorate of Arts in International Business Management

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล นายอิสระ ว่องกุศลกิจ


Name-Surname Mr.Isara vongkusolkit


วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 30 เมษายน 2491 อายุ 73 ปี


สถานภาพสมรส สมรส

ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา และการอบรมหลักสูตรพิเศษ (เริ่มต้นจากปีล่าสุด)

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ปริญญาตรี (การบริหารการจัดการ)
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลน่า แชเปิลฮิลล์ สหรัฐอเมริกา

การอบรมและสัมมนา
   หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า ธนาคารพาณิชย์ รุ่นที่ 1 จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย TBPCOT
   หลักสูตร Role of The Chairman Program รุ่นที่ 23/2010 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
   หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD)
   หลักสูตร Global Leadership Conference จาก World President Organization

 

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท มิตรผล จำกัด
ชื่อหน่วยงาน บริษัท มิตรผล จำกัด

 

เกียรติประวัติ/ผลงานที่สำคัญในปัจจุบัน

• ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล
• ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
• กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกวางซี China (Guangxi) Free Trade Zone (GXFTZ)

 

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ที่สำคัญในอดีต (เริ่มต้นจากปีล่าสุด ย้อนหลัง 5 ปี)ป

ประวัติการทำงาน

• กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริษัท กลุ่มน้ำตาลมิตรผล
• ประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปี 2556-2560
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
• นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2556-2560
• กรรมการในคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School
• สมาชิก Young President Organization

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
2. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )
3. ดารา แห่งอิตาลี ชั้นที่ 3 ตำแหน่ง Commander จากรัฐบาล สาธารณรัฐอิตาลี

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่เคยได้รับ
• วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

                                                                                                                             

 

You are here: Home