Articles

นายสาระ ล่ำซำ

    Mr.Sara.jpg

นายสาระ ล่ำซำ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน
Honorary Doctorate of Arts in Finance

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล นายสาระ ล่ำซำ

Name-Surname Mr.Sara Lamsam

วัน/เดือน/ปีเกิด 15 มกราคม 2513  อายุ 52ปี

สถานภาพสมรส สมรส

ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา และการอบรมหลักสูตรพิเศษ (เริ่มต้นจากปีล่าสุด)

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ High School
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา High School Cushing Academy Massachusetts, USA


ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Bachelor of Business Administration
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา School of Business in Administration Northeastern University.


ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Master of Business Administration และ Master of Science
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา Boston University, USA

 

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารด้านการลงทุน,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,และประธานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ 


ชื่อหน่วยงาน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

เกียรติประวัติ/ผลงานที่สำคัญในปัจจุบัน

                    นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลใหญ่ระดับสากล "Master Entrepreneur Award" ซึ่งจัดโดย Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021, Regional Edition ซึ่ง เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารองค์กรธุรกิจประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านบริหารงาน การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์กว้างขวาง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในปี 2562 ได้ปรับภาพลักษณ์องค์กร (Brightening the Brand) ครั้งใหญ่เพื่อรับมือกับการถูก Disrupt ของธุรกิจประกันภัย ในปี 2563 เมืองไทยประกันชีวิต มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัย รับใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง (Health & CI) อยู่ที่ 21% มีสัดส่วนการขายแบบประกันชีวิตประเภทคุ้มครองชีวิตและประกันชีวิตควบการลงทุน (Protection and Investment Linked Product Portion) สูงถึง 76% ขณะเดียวกันมีผลงานจากช่องทางการขายผ่าน Online Sales เติบโต 120% เมื่อเทียบกับปี 2562

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ที่สำคัญในอดีต (เริ่มต้นจากปีล่าสุด ย้อนหลัง 5 ปี)ป

ประวัติการทำงาน

- กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- นายยกสมาคมประกันชีวิตไทย

บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2552 - 2559
กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2559 - 2561
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2552 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทยประกันภัย
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร บมจ.เมืองไทยประกันภัย
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
2550 - ปัจจุบัน
ประธานคณะอำนวยการบริหาร บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
2558 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ Sovannaphum Life Assurance PLC.(หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ประเทศกัมพูชา)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
2547 - 2553
กรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.ฟูเซีย เวนเจอร์ แคปิทัล
2560 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้า และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสภาหอการค้า หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง MB Ageas Life Insurance
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2558 - 2560 / 2552 - 2556
ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2563 – ปัจจุบัน
นายกสมาคม สมาคมประกันชีวิตไทย
2555 - 2559 / 2549 - 2553
นายกสมาคม สมาคมประกันชีวิตไทย
2559 – 2563
อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย
2553 - 2555
อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2559 – 2563
นายกสมาคม สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2550 - 2555
กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2558 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.ยุพงษ์
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ทรัพย์เมืองไทย
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.เมืองไทย เรียล เอสเตท
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.ที.ไอ.ไอ.
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.ยุพยงค์
2558 - 2559
ที่ปรึกษา สภาหอการค้าไทย
2552 - 2558
กรรมการ สภาหอการค้าไทย
2558 - 2559
กรรมการ สมาคมการค้ากลุ่มการเงิน การลงทุนและการประกันภัย

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย


รางวัลเกียรติยศอื่น ๆ
1.ผู้บริหารดีเด่น 10 ปีซ้อน
2.ระดับสากล "Master Entrepreneur Award" ซึ่งจัดโดย Asia Pacific Enterprise Awards (APEA)2021, Regional Edition
3.Best Life Insurance CEO จากการประกวด International Finance Award 2021 โดย InternationalFinance Magazine, UK

 

                                                                                                                             

 

You are here: Home