0006434 2

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณูปการต่อสังคม ดังรายนามต่อไปนี้

1.นายชายนิด อรรถญาณสกุล ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
2. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
3. นายวัลลภ มานะธัญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด


Subcategories

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์