k.salumchai

ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

      เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ เนื่องในโอกาสได้รับมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  ณ โดมัส คอนโดมิเนียม

 


Subcategories

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์