1111

งานเสวนาสโมสรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ฝ่ายวิชาการ จัดงานเสวนา สโมสรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย “From Connection to Contribution” ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในแต่ละปีและได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งยังเป็นการผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมรับฟังแนวคิด มุมมองในการที่ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาไปข้างในหน้าในแต่ละด้าน จากดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แต่ละท่าน อีกด้วย ซึ่งภายในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 6 ท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในการเสวนาครั้งนี้ ได้แก่ คุณสุนทร ว่องกุศลกิจ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2548, ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2550, ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี 2553, คุณสมชัย หยกอุบล ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ 2553, คุณอมเรศ ศิลาอ่อน ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 2556, ดร.สุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ 2557 โดยมี ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งภายในงานมรคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง ณ โถงกระจก อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

Subcategories

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์