พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

                            

1 1   

พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุุษ
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ พลเอกเปรม  ติณสูรานนท์ 
ตำแหน่ง ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
วันเดือนปีเกิด 6 สิงหาคม พ.ศ.2463 ที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ถึงแก่อสัญกรรม  26 พฤษภาคม 2562 

 การศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อยาง
โรงเรียนวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนเทคนิคทหารบก
โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนยานเกราะ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ฟอร์ทน๊อกซ์ เคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยกองทัพบท
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 9
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงานปัจจุบัน
พ.ศ. 2484 ผู้บังคับหมวดประจำกรมรถรบอินโดจีน
พ.ศ. 2498 ผู้บังคับกองร้อยที่ 2 กองพันที่ 1 กรมรถรบ
พ.ศ. 2493 รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2497 ผู้บังคับกองพันที่ 5 กรมทหารม้าที่ 2
พ.ศ. 2501 รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้ายานเกราะ ศูนย์การทหารม้า
พ.ศ. 2506 รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้าและรองผู้บังคับการ
จังหวัด ทหารบกสระบุรี
พ.ศ. 2511 ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
พ.ศ. 2516 รองแม่ทัพภาคที่ 2
พ.ศ. 2517 แม่ทัพภาคที่ 2
พ.ศ. 2520 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ. 2521 ผู้บัญชาการทหารบก และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น
องคมนตรีและรัฐบุรุษ

ผลงานสำคัญ
การปรับปรุงประมวลกฏหมายรัษฎากรและกฏหมายสรรพสินค้า
การสร้างงานตามโครงการสร้างงานในชนบท (กสช.)
การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน(กรอ.)เพื่อส่งเสริมบทบาททางการค้า
และการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศ
การดำเนินการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ โดยนำนโยบายการใช้
"การเมืองนำการทหาร"

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์