มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

honorary 2560

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

    การท่องเที่ยว 

2. ดร.วิรไท สันติประภพ  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศษฐศาสตร์

 

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560