Articles

ดร.วิรไท สันติประภพ


dr.virathai ดร.วิรไท   สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ได้รับปริญญา
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศษฐศาสตร์ 


 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/ฯลฯ) .ดร. วิรไท   สันติประภพ

Name-Surname (Mr./Mrs./Ms./etc.)

วัน/เดือน/ปีเกิด 25 ธันวาคม พ.ศ.2512

สถานภาพสมรส -

ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา และการอบรมหลักสูตรพิเศษ(เริ่มต้นจากปีล่าสุด)

ปี พ.ศ. 2557
ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Director Certification Program
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา .สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี พ.ศ. 2550.
ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับDirector Accreditation Program
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี พ.ศ.2550
ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ปี พ.ศ.2548
ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับCorporate Strategy Executive Education Program
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา MIT Sloan School of   ManagementCambridge, MA, U.S.A

ปี พ.ศ. 2537
ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ.Ph.D. in Economics, Havard University
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา Havard University

ปี พ.ศ. 2534
ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ A.M. in Economics, Havard University

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา. Havard University
ปี พ.ศ. 2531
ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ .เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ข้อมูลการทำงาน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน.ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ชื่อหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ตั้งของหน่วยงาน เลขที่ 273ถนน.สามเสนแขวง/ตำบล วัดสามพระยา เขต/อำเภอ พระนคร
จังหวัด กรุงเทพฯ.รหัสไปรษณีย์ 10200 

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ที่สำคัญในอดีต (เริ่มต้นจากปีล่าสุด ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ2556-2558   ผลงาน   รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
                                             ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2556 - 2558 ผลงาน   ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
                                                 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                                                 กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                                                 กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
                                                 กรรมการ แผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
                                                กรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
                                                กรรมการและเหรัญญิก มูลนิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
                                                กรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
                                                กรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา
                                               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ

รางวัลเกียรติยศอื่น ๆ

1. รับพระราชทานรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
3.Eisenhower Fellowships
4.ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

 

You are here: Home