ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

DSC 4666

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เนื่องในโอกาสได้รับมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ณ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร