From the News

 
 

สโมสรดุษฏีบัณฑิตฯ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดี กับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

27709532 1827620757311658 5471504705635699600 o

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ระหว่าง วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น  3,500 คน นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังได้ อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ผู้มีความรู้ความสามารถสร้างอุปการคุณต่อประเทศชาติ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

       1.นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ  

       2.นายอนุทิน ชาญวีรกุล ปริญญาศิลปศาสตดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

       3. นายอิทธพัทธ์ พีระเดชาพันธ์  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีกิตตมิศักดิ์  สาขาวิชาการประกอบการ

You are here: Home PR-News มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดี กับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559