Articles

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

                                

anukul

                                   


                                           นายอนุทิน  ชาญวีรกูล
                     ประธานกรรมการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
                                                   ที่ได้รับปริญญา
                   ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/ฯลฯ) อนุทิน   ชาญวีรกูล

Name-Surname (Mr./Mrs./Ms./etc.)    Anutin   Charnvirakul

วัน/เดือน/ปีเกิด 13 กันยายน 2509 (อายุ 51 ปี)

สถานภาพสมรส   สมรสกับ คุณศศิธร   ชาญวีรกูล (สกุลเดิม จันทรสมบูรณ์)

 

ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา และการอบรมหลักสูตรพิเศษ

ปี พ.ศ. 2559
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์.(TEPCoT) รุ่นที่ 9
ปี พ.ศ. 2556
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17
ปี พ.ศ. 2555 เดือนกันยายน
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่ 1)
ปี พ.ศ. 2555 เดือนสิงหาคม
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง(พ.ต.ส.รุ่นที่ 3)
ปี พ.ศ. 2555 เดือนเมษายน
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)
ปี พ.ศ. 2553
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)รุ่นที่ 9
ปี พ.ศ. 2533
ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2532.
ปริญญา B.S. Industrial Engineering, Hoftra University, New York, U.S.A. 
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา Hoftra University

ข้อมูลการทำงาน

ตำแหน่งงานปัจจุบันประธานกรรมการ
ชื่อหน่วยงานบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

เกียรติประวัติ/ผลงานที่สำคัญในปัจจุบัน

ปี 2534 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทรับงานก่อสร้างของภาครัฐ มูลค่าประมาณ 80,000 ล้านบาท อาทิ
            - งานโครงการรถไฟรางคู่ ช่วงชุมทางจิระ – ขอนแก่น
            - โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม, เหลือง และสีชมพู
            - โครงการอาคารรัฐสภา
            - โครงการอาคารศาลฎีกา
            - โครงการมอเตอร์เวย์
            - โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ฯลฯ
โครงการอื่นๆ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารบริการทางการ แพทย์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์,
โครงการศูนย์พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์, โครงการอาคารประกอบ ภายในไร่แสงดาว, โครงการบลูพอร์ตหัวหิน และโครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ทำให้ปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 18,624 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,396 ล้านบาท
-   เป็น
อาสาทีมแพทย์ขับเครื่องบินส่งอวัยวะช่วยเหลือผู้ป่วยกลางดึกด้วยเครื่องบินส่วนบุคคล ยี่ห้อ Cirrus
   รุ่น
SR22T ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.5
- นักบินจิตอาสาขับเครื่องบินรับ-ส่ง
“หัวใจ" ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ที่สำคัญในอดีต

ปี พ.ศ. 2559            ผลงาน ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2534- ปัจจุบัน ผลงาน บริษัท เอสทีพีแอนด์ไอ จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2555          ผลงาน หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
                                 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                                 กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
                                 กรรมการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์                  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2547

2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์                   เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2548

3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551
4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553

รางวัลเกียรติยศอื่น ๆ

1. ได้รับเลือกลงนิตยสาร Forbes Thailand ฉบับ August 2015 ในรูปแบบ E-Magazine Forbes Thailand เป็นนิตยสาร “แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ” โดยนำเสนอเรื่องราวของผู้ประกอบการที่ฟันฝ่าอุปสรรค ขวากหนาม จนสร้างอาณาจักรแห่งความสำเร็จ
2. รับโล่ขอบคุณ จากศูนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยในวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ อาคารแพทยพัฒน์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 จากการช่วยเหลือในการอำนวยการ และ ทำการบินช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยตัวเอง อีกทั้งยังสนับสนุนคณะแพทย์ซึ่งทำการผ่าตัดนำอวัยวะจากผู้บริจาคจากพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย

3. ปี พ.ศ.2557 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

4. ปี พ.ศ.2548 ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

5. ปี พ.ศ. 2560 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
6. ปี พ.ศ. 2560 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ              

You are here: Home