Articles

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

 

parsart                                                            
                                      นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ

                 ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  
กลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH)

ที่ได้รับปริญญา

                 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล  นายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

Name-Surname Mr. Prasert Prasarttong-Osoth

วัน/เดือน/ปีเกิด 22 มีนาคม 2476 (อายุ 84 ปี)

สถานภาพสมรส สมรสกับ คุณวัลลีย์ โปษยะจินดา

 

ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา และการอบรมหลักสูตรพิเศษ

ปี พ.ศ. 2532
ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 1
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปี พ.ศ. 2503
ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ศิริราชพยาบาล

 

ข้อมูลการทำงาน

 ตำแหน่งงานปัจจุบัน  ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH)

เกียรติประวัติ/ผลงานที่สำคัญในปัจจุบัน

 บริหารธุรกิจการบิน เป็นประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพการบินจำกัด (มหาชน) เปิดสายการบินบางกอก แอร์เวย์ ซึ่งเป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีผลประกอบการสูง ได้รับรางวัลด้านบริการการบินจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย

 ธุรกิจด้านสุขภาพ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลในเครือถึง 44 แห่ง นับเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค รวมถึงธุรกิจบริการสุขภาพอื่น ๆ ที่ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศไทยทั้งหมดด้วย ได้แก่

1. กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ 21 แห่ง
   โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์
   โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดงโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
2.  กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช 6 แห่ง
     โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
     โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
3. กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล 2 แห่ง
     Royal Angkor Pisith, Royal Phnom Penh
4.  กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท 5 แห่ง
     โรงพยาบาลพญาไท 1 , 2 และ 3 , โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ,โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
5. กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล 4 แห่ง
    โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน , โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ, โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
    โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
6. กลุ่มโรงพยาบาลท้องถิ่น 7 แห่ง
    โรงพยาบาลสนามจันทร์ โรงพยาบาลเทพากร โรงพยาบาลสิริโรจน์ โรงพยาบาลเมืองเพชร
    โรงพยาบาลศรีระยอง โรงพยาบาลดีบุก โรงพยาบาลเมืองราช
7.  กลุ่มโรงพยาบาลที่ลงทุนถือหุ้นแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 แห่ง
     โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ธุรกิจสื่อสารมวลชนและบันเทิง เป็นประธานคณะผู้บริหารบริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอสคาสติ้ง จำกัด ออกอากาศรายการที่มีประโยชน์ต่อผู้ชมในนามของสถานีโทรทัศน์ PPTV

ช่วยเหลือสังคมและพัฒนาวิชาการ
- ให้การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับตัว เป็นการคืนคนดีสู่สังคม โดยมอบเงินเป็นเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษ แก่กรมราชฑัณฑ์ จำนวน 50,000,000 ล้านบาท เมื่อ 27 ก.ค.60
 - กองทุนวิจัย นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” แพทยสมาคมในนามกรรมการที่ปรึกษาของแพทยสมาคมฯ มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยของแพทยสมาคมฯ ปีละ 1-2 ล้านบาท เพื่อให้แพทย์ไทยได้เพิ่มพูนความรู้และคิดค้นแนวทางการรักษาโรคสมัยใหม่หรือทำวิจัยเพื่อนำผลมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนานาชาติ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ที่สำคัญในอดีต 

ปี พ.ศ.2559  แชมป์เศรษฐีหุ้นปี 2559  นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เจ้าของอาณาจักรโรงพยาบาลกรุงเทพ  เป็นแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยอีกเป็นปีที่ 4  มูลค่ารวม 6.7 หมื่นล้านบาท

โรงพยาบาลเป็นกิจการหลักในอาณาจักร BDMS โรงพยาบาลที่ชื่อเสียงโด่งดังและรู้จักกันเป็นอย่างดี ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลต่างจังหวัด ท้องถิ่นต่าง ๆ  ทั่วไทย ทั้งภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี รวมถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์อื่น ๆ  ได้แก่  ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิตน้ำเกลือและธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น

ปี พ.ศ.2559  บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) เข้าซื้อโรงแรมเก่าแก่อายุ 33 ปี สวิส โฮเต็ล ปาร์ค นายเลิศ ด้วยเงินถึง 10,800 ล้านบาท เพื่อเปิดศูนย์เวลเนส คลินิก ระดับ เวิลด์คลาส

เป็นประธานมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความอนุเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ที่ด้อยโอกาส มอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล สถานีอนามัย มูลนิธิและผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สากล มูลนิธิฯได้ สนับสนุนให้แพทย์ได้มีโอกาสสร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และสามารถนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ภายในประเทศได้ ซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่อง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  พ.ศ. 2537

รางวัลเกียรติยศอื่น ๆ

1. ปี พ.ศ.2559 แพทย์เกียรติยศแพทยสภา รางวัลทรงเกียรติแก่แพทย์ผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
   ในโอกาสครบรอบ 48 ปี แพทยสภา

2. ปี พ.ศ.2557 นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นนักบริหารโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน และองค์กรอื่น ๆ  ประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง มอบโดย ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข

3. ปี พ.ศ.2550 รางวัลแทนคุณแผ่นดิน สาขาคมนาคม บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4. ปี พ.ศ.2559 ในฐานะประธานคณะผู้บริหารนำพาสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
ได้รับรางวัลสายการบิน ระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมของโลก และรางวัลสายการบิน ระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมของเอเชียจากการประกาศรางวัลการสำรวจสายการบินระดับโลก ประจำปี 2559 ของสกายแทร็กซ์

5. ปี พ.ศ.2559 ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6. ปี พ.ศ.2558 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

7. ปี พ.ศ. 2552 ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแขนงวิชาธุรกิจการบิน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 8. ปี พ.ศ. 2550 ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด จาก มหาวิทยาลัยคริสเตียน

9. ปี พ.ศ. 2550 ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านธุรกิจการบิน สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจการบิน

จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

You are here: Home