มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

60

สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 (326) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 อนุมัติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559  ให้แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
              1. นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ
                  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 
              2. คุณอนุทิน  ชาญวีรกูล
                  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
              3. คุณอิทธิพัทธ์  พีระเดชาพันธ์
                  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ    
You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์