Articles

นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข

                                                                    
36 1
นายเชาว์  โพธิ์ศิริสุข
ระธานกรรมการ บริษัท สามมิตรมอเตอร์ แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 ประวัติส่วนตัว
ชื่อ ดร.เชาว์ โพธิ์สุข

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยซัวเถา (สาธารณรัฐประชาชนจีน) 
สาขาเกษตรกรรม
ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน
เป็นผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด สามมิตรมอเตอร์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผลิต
แหนบรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะแห่งแรกในประเทศไทย
เป็นผู้ดำเนินการผลิตรถบรรทุก ดัมพ์ ตัวถังเหล็กเป็นรายแรกของประเทศไทย
เป็นผู้ผลักดันให้เกิดสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นผู้นำเทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ด้วยกรรมวิธีการหล่อด้วย
โฟมขึ้นใช้เป็นรายแรกของประเทศไทย
ได้รับรางวัลประดิษฐกรรมยอดเยี่ยมในการผลิตผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก
ที่ใช้กับรถบรรทุกขนาด 1 ตัน จากสมาคมหลังคารถกระบะและส่วนควบ 
จากประเทศสหรัฐอเมริกา

You are here: Home