Articles

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

12 11

 

  

 นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 ประวัติส่วนตัว

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2480

ประวัติการศึกษา
โรงเรียนเผยอิง และโรงเรียนกวดวิชาวัดสุทัศน์,
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2537,
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย จาก มหาวิทยาลัยวาเชดะ

ประวัติการทำงาน
ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งในบริษัทต่างๆ
ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เฟมไลน์ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด

ผลงานเพื่อสังคม
ผลงานด้านวิชาการและการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
อาจารย์พิเศษ สอนหลักสูตร Marketing Management ให้กับนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วิทยากรรับเชิญของสถาบันต่างๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
บริษัท SCG Chemicals บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิสัมมาชีพ
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
 
งานเขียน
ขียนบทความวิชาการ เรื่อง 3T+1 เคล็ดลับความสำเร็จ ลงวารสาร MIS Journal
ของคณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับเดือนเมษายน – กันยายน 2553 *เขียนบทความคอลัมน์ Creative CEO
ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 
งานส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา
โครงการรณรงค์เลือกตั้งใสสะอาด
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวสาธารณรัฐเฮติ
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาโดยตลอด
ร่วมสนับสนุนโครงการวันแม่แห่งชาติ ที่จัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์
โครงการ Thailand Best (ผลิตในไทย เพื่อคนไทย ช่วยไทย พึ่งพาตัวเอง)
โครงการครอบครัวพระโพธิสัตว์
(ซึ่งเป็นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงความรู้และกิจกรรมที่สุจริต
รู้จักการเป็นผู้ให้ของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมสนับสนุนโครงการแทนคุณแผ่นดิน ร่วมกับหนังสือพิมพ์ The Nation
กิจกรรมโลกสวยด้วยคนดี

รางวัลเกียรติยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1.เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 4
2.จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 3
3. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 1
4.ปฐมดิเรกคุณาภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออฟฟิซิเอร์ เดอลอร์ด นาซิอองนัล ดู เมริต
ปี 2533 โดยรัฐบาลฝรั่งเศสมอบให้

5. ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลญี่ปุ่น The Order of Sacred Treasure Gold Ray
with Neck Ribbon จากนายอัตซูชิ โตกิโนยา เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ในฐานะผู้ส่งเสริมสัมพันธ์
อันดีทางการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง
 
You are here: Home