Articles

นายบัณฑูร ล่ำซ่ำ

 

10 11  

 
นายบัณฑูร ล่ำซ่ำ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายบัณฑูร ล่ำซำ
เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2496

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2504 - 2510 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
พ.ศ. 2510- 2514 Phillips Exeter Academy (New Hampshire, U.S.A.)
พ.ศ. 2514- 2518 ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเคมี (B.S.E.) (เกียรตินิยม) Princeton University, U.S.A.
พ.ศ. 2518- 2520 ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ (M.B.A) Harvard University, U.S.A.
พ.ศ. 2538 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2544 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ.2543 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2546  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2520-2522 รับราชการทหารประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. 2522-2530 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2530-2533 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการธนาคาร
พ.ศ. 2533-2534 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2534-2535 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2535-2544 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2541-2543 ประธานสมาคมธนาคารไทย
พ.ศ. 2545-2546 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2546-2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2553-2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2556 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการสภากาชาดไทย
กรรมการมูลนิธิสายใจไทย
กรรมการอำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ไวยาวัจกร วัดบวรนิเวศวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ไวยาวัจกร วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
รางวัลที่ได้รับ
พ.ศ. 2537 นายธนาคารแห่งปี 2537 จากวารสารการเงินการธนาคาร
พ.ศ. 2541 นักธนาคารแห่งปี 2541 จากนิตยสารดอกเบี้ย
พ.ศ. 2542 นักธนาคารแห่งปี 2542 จากนิตยสารดอกเบี้ย
นักการเงินแห่งปี 2542 จากวารสารการเงินการธนาคาร
พ.ศ. 2543 สตาร์ ออฟ เอเชีย สาขานักการเงิน จากนิตยสารบิสซิเนส วีค
พ.ศ. 2546 Best CEO 2003 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสาร
การเงินการธนาคาร

พ.ศ. 2552 นักการเงินแห่งปี 2552 จากวารสารการเงินการธนาคาร
พ.ศ. 2553 นักการธนาคารที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทย จากนิตยสาร
ดิ เอเชี่ยน แบงก์เกอร์

พ.ศ. 2554 ผู้บริหารยอดเยี่ยมของเอเชีย จากวารสารคอร์เปอเรท กัฟเวอร์แนนซ์ เอเชีย
พ.ศ. 2555 ผู้นำองค์กรดีเด่น จากหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2550 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower

พ.ศ. 2546 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper
You are here: Home