Articles

ศาสตราจารย์ปัจจัย บุนนาค

 

6 11

  ศาสตราจารย์ปัจจัย   บุนนาค
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยการค้าไทย
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 ประวัติส่วนตัว
ศาสตราจารย์ปัจจัย บุนนาค
เกิดเมื่อ ปีพ.ศ. 2477
ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2502 ปริญญาบัญชีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Vanderbilt
ประกาศนียบัตรด้านการตลาด จากมหาวิทยาลัย Stanford สหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2506 ได้ศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๓
จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พ.ศ. 2534 ระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้เป็นนักรักบี้ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และนักรักบี้ทีมชาติ
พ.ศ.2536 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน
เข้ารับราชการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เป็นกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบรรณเวกษ์

พ.ศ.2513 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นศาสตราจารย์ในวิชาเศรษฐศาสตร์
พ.ศ.2526 ศาสตราจารย์กิตติคุณสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการค้า และเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้า
(ใช้เวลา19 ปีสร้างวิทยาลัยการค้าจนเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้าที่มีคุณภาพดีเด่น
ในบรรดามหาวิทยาลัยเอกชน)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายบริหารและการคลัง

งานพิเศษที่สำคัญ
พ.ศ.2519 กรรมการทางด้านวิชาการและด้านกีฬาหลายคณะ สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครอง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พ.ศ.2520-2522และพ.ศ.2534-2535 สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ.2535-2539และเป็นประธานกรรมการจัดหารายได้สมทบทุนการสร้างตึกและจัดหาอุปกรณ์
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา ในโครงการ"ร่วมใจถวายสมเด็จพระเทพฯ"
ถึง ๒ ครั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง ได้แก่มหาวชิรมงกุฎและประถมาภรณ์ช้างเผือก 
ถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ.2539 อายุ 61 ปีเศษ

You are here: Home