Articles

นายบรรเจิด ชลวิจารณ์

5 11

                                 นายบรรเจิด ชลวิจารณ์
กรรมการผู้จัดการสหธนาคาร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประวัติส่วนตัว

นายบรรเจิด ชลวิจารณ์
เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการสหธนาคาร
ปัจุจบัน ถึงแก่กรรม

ประวัติการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ
วิทยาลัยพาณิชกิจ
สาขาการบัญชี
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน
โฟร์แมน โรงงานยาสูบอังกฤษ-อเมริกันโทแบคโค
นักข่าวเขียนบทความและแปลหนังสือที่หนังสือพิมพ์รายวัน "ข่าวสยาม"
กรรมการผู้จัดการสหธนาคาร

You are here: Home