Articles

นายอบ วสุรัตน์

 

4 11

 
   

  
นายอบ วสุรัตน์
อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
 
  
 
 
 ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายอบ  วสุรัตน์ 
นายอบ วสุรัตน์ เป็นนักธุรกิจชาวไทย เจ้าของกิจการบริษัทวิทยาคม 
ผู้แทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ดีดเรมิงตันเป็นอดีตประธานสภาหอการค้าไทย 
และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ประวัติการทำงาน
นายอบ วสุรัตน์ เคยเป็นรองหัวหน้าพรรคชาติประชาธิปไตย ที่มีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
เป็นหัวหน้าพรรคและได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาล
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน (12 พฤษภาคมพ.ศ.2522 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2523) 
และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลพลเอกเปรมติณสูลานนท์ 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 จนกระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2528 
เขาได้ขอลาออกจากตำแหน่งต่อมาเริ่มต้นเปิดกิจการบริษัทวิทยาคม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2529

ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม

การดำรงตำแหน่ง 
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 - 19 กันยายน พ.ศ. 2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฏ

You are here: Home