Articles

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

 
                 2 1           

ศาสตราจารย์สัญญา   ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรีคนที่ 12 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ ศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์
เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2450
ถึงแก่อสัญกรรม วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2545

การศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก
โรงเรียนปทุมคงคา
พ.ศ. 2471: โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม จนสำเร็จเนติบัญฑิตไทย
พ.ศ. 2475:  ศึกษาวิชากฎหมายต่อที่สำนัก Middle Temple ประเทศอังกฤษ
จนสำเร็จเนติบัณฑิตอังกฤษ
พ.ศ. 2498: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พ.ศ. 2530: ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา ศิลปศาสตร์

ประวัติการทำงานปัจจุบัน
พ.ศ. 2478: ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอยุธยา
พ.ศ. 2478: ผู้พิพากษาผู้ช่วยศาลฎีกา
พ.ศ. 2491: ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
พ.ศ. 2494: ข้าหลวงยุติธรรมภาค 4 (จังหวัดเชียงใหม่)
พ.ศ. 2496: ปลัดกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2501: ผู้พิพากษาศาลฎีกา
พ.ศ. 2505: อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
พ.ศ. 2506: ประธานศาลฎีกา
พ.ศ. 2511 - 2516 และ 26 มีนาคม 2518 - 4 ธันวาคม 2518 องคมนตรี
พ.ศ. 2511: คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2514: อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 ธันวาคม 2518 - 3 กันยายน 2541: ประธานองคมนตรี

ผลงานที่สำคัญ
จัดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่างรัฐธรรมนูญจนเสร็จสิ้น

You are here: Home