ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

DSC 5519

 

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด และรองศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ รักษาการคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์