ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ คุณชนินทธ์ โทณวณิก

DSC_6100.jpg

 

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด และอาจารย์ ดร. ยงยุทธ แก้วอุดมคณบดีคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณชนินทธ์ โทณวณิก รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร, บมจ. ดุสิตธานี  เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2564 ณ บ้านดุสิตธานี ศาลาแดง กรุงเทพมหานคร

 

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ คุณชนินทธ์ โทณวณิก