มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร

 
 
 
 Prof.Noraniti 2
 
"จงมั่นใจตัวเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น"
ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
Honorary Doctorate of Arts in Law.
 
 
 
You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร