มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

 
 
 
 Mr.Isara V
 
"ความซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมา เป็นหลักการดำรงชีวิตที่สำคัญที่สุด"

นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
Honorary Doctorate of Arts in International Business Management.
 
 
 
You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ