มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสาระ ล่ำซำ

Sara L
 
 
 
 
นายสาระ ล่ำซำ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน
Honorary Doctorate of Arts in Finance.
 
 
 
You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสาระ ล่ำซำ