Articles

นายศุภชัย เจียรวนนท์

   supachai

นายศุภชัย  เจียรวนนท์

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการจัดการ

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล นายศุภชัย เจียรวนนท์
Name-Surname  Mr. Suphachai Chearavanont

วัน/เดือน/ปีเกิด     24 มีนาคม พ.ศ. 2510

สถานภาพสมรส     สมรส

ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา และการอบรมหลักสูตรพิเศษ (เริ่มต้นจากปีล่าสุด)

 

คุณวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี Bachelor of Business Administration in Financial Management

ถาบันที่สำเร็จการศึกษาBoston University, USA

ปี พ.ศ. 2561

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ปี พ.ศ. 2561

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

ปี พ.ศ. 2559

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน       ประธานคณะผู้บริหาร / ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน                  ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

และ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทีอยู่                                    เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เกียรติประวัติ/ผลงานที่สำคัญในปัจจุบัน

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นนักธุรกิจชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งเป็น ประธาน สมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทย และได้รับตำแหน่งประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ต่อมาได้รับแต่งตั้ง​เป็น​กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในเดือนกรกฎาคม 2562 เป็น 1 ในบุคคลที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานร่วม หรือ Co-Chairs บนเวทีการประชุมระดับโลก World Economic Forum เพื่อหารือเกี่ยวกับ "ความเป็นผู้นำ 4.0: การประสบความสำเร็จในยุคใหม่ของโลกาภิวัตน์” หรือ "Leadership 4.0: Succeeding in a New Era of Globalization” โดยมี นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ เมืองต้าเหลียน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ในเวทีเดียวกันศุภชัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใน session The Quest for Leadership 4.0” กับนักธุรกิจและนักวิชาการชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Huang Yiping รองคณบดี วิทยาลัยแห่งชาติเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยปักกิ่ง Enass Abo-Hamed สมาชิกราชบัณฑิตยสถานแห่งวิศวกรรม Imperial College London John Meacock ประธานคณะผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์โลก บ.Deloitte และ Michelle Zatlyn ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ Cloudflare Inc. โดยมี Amy Bernstein บรรณาธิการ นิตยสาร Harvard Business Review จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในเดือนกรกฎาคม 2562   ในฐานะประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้กล่าวเปิดหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้บริหารกลุ่มทรู "Data for Leaders" จัดโดย ทรู ดิจิทัล อคาเดมี่ ในเดือนกันยายน 2562 ศุภชัย ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้นำขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) นอกจากนี้ได้หารือร่วมกับ มร. พอล โพลแมน (Paul Polman) และ Mrs. Lise Kingo ซีอีโอและผู้อำนวยการบริหารของ UN Global Compact ในฐานะนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งและกิจกรรมของสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 1 มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ ให้นายศุภชัย เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยเป็นคนแรก ในเดือนเดียวกัน นายศุภชัย ในฐานะประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมบรรยายหัวข้อ "Bring Digital Future to Everyone : Making Changes to Remap Thailand in the Digital World" ในงาน “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ศุภชัย ในฐานะประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น แสดงวิสัยทัศน์เรื่องThailand 2020...โอกาส การค้า การลงทุน ในงานสัมมนาประชาชาติธุรกิจ THAILAND 2020#ก้าวข้ามพายุเศรษฐกิจ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ที่สำคัญในอดีต (เริ่มต้นจากปีล่าสุด ย้อนหลัง 5 ปี)

$1·       2560-ปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

$1·       2558-2559 : รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

$1·       ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

$1·       2542-20 ก.พ. 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

$1·       2549-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

$1·       2545-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด

$1·       2544-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พันธวณิช จำกัด

$1·       2543-2548 ประธานกรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด

$1·       2542-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด

$1·       2540 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

$1·       2539 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

$1·       กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซีย มัลติมีเดีย จำกัด

$1·       2538 ผู้จัดการทั่วไปโทรศัพท์นครหลวงตะวันออก บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

$1·       รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการบริษัท ยูทีวี เคเบิล เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน)

$1·       กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด

$1·       2537 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนและประสานงานการวางแผนและปฏิบัติงานโครงการ บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

$1·       2536 ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

$1·       2535 เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

$1·       2534 ประสบการณ์ทำงานประมาณ 2 ปีในบริษัท วีนิไทย จำกัด

$1·       2533 ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีใน Soltex Federal Credit Union, USA

$1·       2532 ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีใน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด

ประวัติด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและตำแหน่งอื่นๆ

$1·       ปัจจุบัน : ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

$1·       2561-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

$1·       2561–ปัจจุบัน  :  หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ กลุ่มการพัฒนาคน

$1·       2560-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

$1·       2560-ปัจจุบัน  :  ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย

$1·       2560-ปัจจุบัน  :  กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

$1·       2560-ปัจจุบัน  :  ที่ปรึกษาหอการค้าไทย

$1·       2559-ปัจจุบัน  :  นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Local Network)

$1·       2558 – ปัจจุบัน : กรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในโครงการสานพลังประชารัฐและเป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน

$1·       2558-ปัจจุบัน  :  กรรมการที่ปรึกษาการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ One Young World Summit

$1·       2558-2560   :  นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

$1·       2553-ปัจจุบัน  :  กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดี ฯ

$1·       2553-ปัจจุบัน  :  กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

$1·       2553-2560     :  ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นพระบรมราชูปถัมภ์

$1·       2553-2559     :  กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

$1·       2553-2554     :  กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

$1·       2552-2560     :  กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

$1·       2551-2552     :  กรรมการคณะกรรมการจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์เพื่อก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

$1·       2551-2552     :  กรรมการอำนวยการ โครงการจัดหาและบริการดวงตาเชิงรุกทั่วประเทศ

$1·       2550              :  กรรมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน โอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

$1·       2549-ปัจจุบัน  :  ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

$1·       2549-ปัจจุบัน  :  กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

$1·       2542-ปัจจุบัน  :  กรรมการบริหาร สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

$1·       2548-2550     :  กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน (LCA)

$1·       2539 - 2543 : ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) ในช่วงปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

$1·        เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

$1·         เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

 

 รางวัล และ เกียรติประวัติ

$1·       รับโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย”ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน โครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED ในปี 2562

$1·       รางวัลชนะเลิศ Gold Telly Award 2019 จากกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเภทรายการโทรทัศน์ ด้านศาสนา จากรายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ซึ่งเป็นรายการเดียวจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในประเภทนี้

$1·       รับเข็มประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปี 2562

$1·       รางวัล “คนไทยตัวอย่าง” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 สาขาสื่อสารมวลชนตัวอย่างดีเด่น จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ในฐานะคนทำดีต้นแบบของสังคมแห่งปี อีกทั้งเป็นผู้นำและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและแผ่นดิน จากการริเริ่มโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ครั้งแรกของประเทศไทย

$1·       เกียรติคุณวิทยฐานะ “ปูชนียบุคคลไทย” ประจำปี 2562 สาขาผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) ร่วมกับสภาเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถที่ประสบความสำเร็จ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ จากการริเริ่มโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ครั้งแรกของประเทศไทย

$1·       รางวัล “Asia Brand Management Innovation Personality Award” ในฐานะผู้บริหารตัวอย่างด้านการบริหารจัดการแบรนด์และส่ง เสริมนวัตกรรม จัดโดยสมาคม Asia Brand ประเทศจีน

$1·       รางวัล อัสสัมชนิกดีเด่น กลุ่มนักธุรกิจ ประจำปี 2560 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ

$1·       รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์”  ประจำปี 2560 จาก สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

$1·       รางวัล “2015 Frost & Sullivan Asia Pacific Telecom CEO of the Year” ในฐานะผู้นำตัวอย่างที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและพัฒนาธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในระดับภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิค  ประจำปี 2558

$1·       รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR) ประจำปี 2555 ประเภทประธานและกรรมการผู้บริหาร จัดโดย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

$1·       Role Model ประจำปี 2554 โดยนิตยสารผู้จัดการ 360 องศา

$1·       Top 10 Role Model 2551 จากผู้อ่านนิตยสาร ผู้จัดการ

$1·       รางวัล "บุคคลดีเด่นด้านโทรคมนาคม 2549" (Telecom Man of the Year 2006) จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

$1·       รางวัล "เปรียว อวอร์ด 2549" (ด้านธุรกิจและการตลาด) จากนิตยสารเปรียว

 


 

 

You are here: Home