Articles

นายกัมพล ตันสัจจา

   kkampol

นายกัมพล   ตันสัจจา

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล นายกัมพล   ตันสัจจา
Name-SurnameMr.Kampol Tonsujja

วัน/เดือน/ปีเกิด     19 มกราคม พ.ศ. 2490

สถานภาพ สมรส

ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา และการอบรมหลักสูตรพิเศษ (เริ่มต้นจากปีล่าสุด)

 

คุณวุฒิการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระดับมัธยมศึกษา St.Stephen’s College, Hongkong Fayeteville High School, Arkansas, U.S.A.

ระดับปริญญาตรี Bachelor of Science Electrical Engineering

ถาบันที่สำเร็จการศึกษาUniversity of Arkansas, America.

ปี พ.ศ. 2563

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปี พ.ศ. 2562

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ปี พ.ศ. 2561

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปี พ.ศ. 2561

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ (นวัตกรรมการท่องเที่ยว)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ปี พ.ศ. 2558

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์

สถาบันที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปี พ.ศ. 2555

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

สถาบันที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ปี พ.ศ. 2548

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ปี พ.ศ. 2548

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

สถาบันที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปี พ.ศ. ….

ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน       ผู้อำนวยการ บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด

ชื่อหน่วยงาน                 บริษัทนงนุชวิลเลจ จำกัด

ทีอยู่                                 34/1 หมู่7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ ชลบุรี 20250

 

เกียรติประวัติ/ผลงานที่สำคัญในปัจจุบัน

พ.ศ. 2554-2563 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รางวัลยอดเยี่ยม 2 สมัย และ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2560 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้าง เพื่อการท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับดีเยี่ยม

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 สวนนงนุชที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้เช่นกัน ในระหว่างที่มีการล็อกดาวน์ ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสวนนงนุชครั้งใหญ่ มีการปรับเปลี่ยน New Normal New Nongnooch Garden (นิว นอร์มอล นิว สวนนงนุช) เช่น เปิดโรงเลี้ยงสำหรับการเพาะชำต้นอ่อน ประติมากรรมภาพวาดด้วยหิน สวนไดโนเสาร์ เป็นต้น

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช พัทยา ได้หาแนวทางการจัดการดำเนินกิจกรรมมากมายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคตะวันออก เช่น การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ไทยเที่ยวไทย”เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้เจริญเติบโต มีการต้อนรับ คาราวานกลุ่มรถสปอร์ต Lotus Car ตัวจริงจากประเทศอังกฤษ จำนวน 25 คัน ถือเป็นรถสปอร์ตหรูแห่งยุค ที่ออกมาร่วมสร้างสีสัน กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ในการร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ นายกัมพล ตันสัจจา ได้ร่วมทำการเปิดศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว โดยสวนนงนุช พัทยา ร่วมกับ ททท. สำนักงานพัทยา เมืองพัทยา, สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา, สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และสมาคมชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว Tourist Information Center ขึ้นเพื่อนำโปรชัวร์ของสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่เมืองพัทยามาจัดวางไว้ที่บริเวณทางเข้าสวนนงนุช เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พักร้านอาหารอื่น ๆ ได้ ด้วยเมืองพัทยามีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา และเศรษฐกิจในประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ที่สำคัญในอดีต (เริ่มต้นจากปีล่าสุด ย้อนหลัง 5 ปี)

1.      กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเพ็กซ์ ภาพยนตร์ จำกัด

2.      ผู้อำนวยการบริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด บริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด บริษัท แบล็คชีพ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด

3.      ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4.      คณะกรรมการดูแลบำรุงรักษางานโครงการพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ณ เขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

5.      ที่ปรึกษาด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.      สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7.      ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปองพล อดิเรกสาร )

8.      คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตร 2000 (AGRO EXPO 2000) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9.      กรรมการในคณะกรรมการจัดสวนและต้นไม้ สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร

10.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัด (ชลบุรี)

11.   ที่ปรึกษาในคณะกรรมการด้านภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

12.   กรรมการในคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

13.   กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   (อ.พ.ท.)

14.   กรรมการในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15.   คณะที่ปรึกษาสำนักงานอัยการ พัทยา

16.   ที่ปรึกษาสำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

17.   ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี

18.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส ตระกูลด้านศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ (13 ธันวาคม 2560)

 

รางวัลเกียรติยศอื่น ๆ

พ.ศ. 2554-2563 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รางวัลยอดเยี่ยม 2 สมัย

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2560 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้าง เพื่อการท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับดีเยี่ยม

พ.ศ. 2553-2557 รางวัลเหรียญทองงานจัดสวนเชลซี ฟลาวเวอร์โชว์ (Chelsea Flower Show) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว (กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา

พ.ศ. 2547-2552 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รางวัลดีเด่น 3 สมัย

และรางวัลเชิดชูเกียรติอีกมากมาย บทบาทที่สำคัญของท่านคือการส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ไม้ การจัดตกแต่งสวนให้กับหน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และปัจจุบันท่านยังมีส่วนในการผลักดันด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมการจัดประชุมนานาชาติ ในจังหวัดชลบุรีให้มีชื่อเสียงยิ่งขึ้น

                                                                                                                             

You are here: Home