มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

A.Chalermchai
 
 
"เราคือผู้เสกทุกอย่าง ให้แก่ตัวเราเอง ด้วยการวางแผนชีวิต เรียนรู้ และความขยัน"

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
Honorary Doctorate of Arts in Tourism Management

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์