มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

Dr.somkiat
 
 
"ความรู้เดี๋ยวนี้อายุสั้น แต่คนนั้นอายุยืนยาว ถ้าเราหยุดเรียนรู้ เราจะไปต่อไม่ได้ในชีวิต"

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Honorary Doctorate of Arts in Economics.
 
 
You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์