ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ นายกัมพล ตันสัจจา

k.kampol

 เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร. ยงยุทธ แก้วอุดม คณบดีคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ นายกัมพล ตันสัจจา เนื่องในโอกาสได้รับมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ นายกัมพล ตันสัจจา